ލެތުންއަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ބަލައި، ދިރާސާކޮށް، ޙަވާލާދީ، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި، މެމޯތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތައް، އެއްތަނަކުން ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ޑާޓާބޭސްއެކެވެ.

ޤާނޫނު

މިބައިގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއްގެ އެންމެ ފަހު ވަރޝަން ފެންނަން އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން، ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާއި، އެއިޞްލާޙުތައް ގެނެވުނު ދުވަސްތައް އެނގޭނޭހެން އެއްފައިލަކުން ފެންނަގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

ގަވާއިދު

މިބައިގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ، ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް އެއްތަނަކުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ޤާނޫނެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަދާ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ގަވާޢިދުތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު، މިޑާޓާބޭސްގައި ނުހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ، ފުލުހުންގެ ބާރު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް

މިބައިގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތަށް އަސަރުކުރާ ގޮތަށް، މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމަވާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ، އަދި މިހާރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ފެންނަން އޮންނާނެއެވެ. އެނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިތުރު އިރުޝާދެއް، ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާނަމަ، އެލިޔުންވެސް މިބައިން ފެންނަން އޮންނާނެއެވެ.

ފޮތް / މަޒުމޫނު

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅިގެން، އެކިއެކި މީހުން ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސްތަކާއި، މާނަކުރުންތަކާއި، އެނޫންވެސް، ތަފާތު ޝަރަޙަތަކާއި ފޮތްތަކާއި މަޒުމޫނުތަކާއި ޢިލްމީ ކަރުދާސްތަކެވެ.

ކޮމެންޓަރީ

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ކޮމެންޓްރީއެއް ލިޔެފައިވާނަމަ، އެއީ ރަސްމީ ކޮމެންޓްރީއަކަސް، ނުވަތަ ނުރަސްމީ ކޮމެންޓްރީއަކަސް، އެލިޔުމެއް ޑާޓާބޭސްގައި ފެންނަން އޮންނާނެއެވެ.

އިރުޝާދު

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނެރެފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި މެމޯތަކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅިގެން، އެކިއެކި މީހުން ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސްތަކާއި، މާނަކުރުންތަކާއި، އެނޫންވެސް، ތަފާތު ޝަރަޙަތަކާއި ފޮތްތަކާއި މަޒުމޫނުތަކާއި ޢިލްމީ ކަރުދާސްތަކެވެ.

Special Access Required